Sveriges nyaste drivmedelskedja – utan huvudkontor

By-macken är ett nätverk av landsbygdsmackar som i samverkan handlar upp drivmedel och teknisk utrustning. Genom regional förankring och anpassning vill vi verka för att lanthandlare med mack, enskilda mackägare, lokala kedjor och leverantörer av drivmedel samverkar för att få en sammantagen kraft. Genom samverkan med Länsstyrelser, kommuner, Företagarföreningar och byarörelsen är målet att hitta lösningar efter de regionala förutsättningarna.

Nätverken runt om i landet driva av mackägarna själva och Hela Sverige ska levas region-organisationer/länsbygderåd. Det samverkande arbetet mellan de olika nätverken görs av Hela Sverige ska leva.

By-macken® är ett registrerat varumärke som innehas av Hela Sverige ska leva, men står till förfogande kostnadsfritt för anslutna mackar.

 

Samarbete

Samarbete med Landsbygdsmentorerna gör att dubbelarbete undviks och knappa resurser kan utnyttjas optimalt. Gemensamma upphandlingar av drivmedel och teknisk utrustning skapar bra ekonomiska förutsättningar.

 

Lösningar

Vi konstaterar att landsbygdens framtid är helt beroende av lokala och regionala strukturer. De stora nationella och internationella aktörerna inom alla områden lämnar landsbygden. Där det finns regionala aktörer finns dock en framtid.
Föreningen By-macken Värmland och deras motsvarigheter runt om i landet är därför mycket betydelsefulla, liksom de allt fler lokala drivmedelsleverantörerna. En del i lösningen är också de lokala mindre ”mack-kedjor” som sett dagens ljus. Där vill vi samverka – för ökad försäljning.
Genom länsstyrelserna som är en mycket viktig part i samverkanslösningarna, finns regionala investeringsstöd att söka. Detta har möjliggjorts genom att regeringen ställt extra medel till förfogande för att stötta en lösning.

 

Erfarenheter

Bensinpriset har ju en tendens att nästan dagligen åka upp och ner och nya nivåer omtalas ofta på nyheterna. Det gjorde att man inom satsningen By-macken funderade en hel del på hur landsbygdsborna skulle acceptera ett något högre, men åtminstone veckofast, pris.

Det har dock visats sig inte vara några problem. Mackarna i Värmland, som var först ut, ligger på i stort samma försäljningsvolym som tidigare. De flesta kunder har förstått att merkostnaden för bensin betyder ytterst lite jämfört med bilens totalkostnad.

 

Vad händer nu runt om i landet?

Det har genomförts en omfattande inventering av drivmedelsstationer i nästan alla län genom länsstyrelsernas försorg via FLF. Inventeringarna ställs samman för att vara beslutsunderlag för vidare arbete. Lösningarna i de andra länen kommer säkert att se något olika ut, men syftet är det samma – hållbar drivmedelsförsörjning på lansbygden.

 

 

Comments are closed.